gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

taorI rahaoM maoM KaDo hOM idla qaama ko
kmaar jalaalaabaadI,klyaaNajaI AanaMdjaI,Cilayaa (1960)

zMDI hvaayaoM, lahara ko Aae
saaihr lauiQayaanavaI,saicanadova bama-na,naaOjavaana (1951)

taU jaha jaha calaogaa, maora saayaa saaqa haogaa
rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna,maora saayaa (1966)

tauJao Kaao idyaa hma nao paanao ko baad
SakIla badayaunaI,naaOSaad,Aana (1952)

tauma hI maoro maMidr, tauma hI maorI paUjaa
rajaoMd` kRXNa,rvaI,Kaanadana

tauma mauJao yau Baulaa naa paaAaogao
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,pagalaa khI ka (1970)

tauma naa jaanao iksa jaha maoM
saaihr lauiQayaanavaI,saicanadova bama-na,sajaa (1951)

taumhoM yaad krtao krtao, jaaegaI rOna saarI
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,Aama`paalaI (1966)

taU nao Aao rMgaIlao kOsaa, jaadU ikyaa
majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na,kudrta (1981)

tauJa sao naaraja nahI ijaMdgaI,hOrana hU maO
gaulajaar,rahUladova bama-na,maasaUma (1982)

]na kao yao iSakayata hO ko hma kuC nahI khtao
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,Adalata (1958)

]zae jaa ]na ko isatama, AaOr ijae jaa
majar}h saultaanapaurI,naaOSaad,AMdaja (1949)

vaao BaUlaI dasa\taa, laao ifr yaad Aa gayaI
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,saMjaaoga

vaaidyaa^M maora damana, rastaoM maorI baahoM
majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na,AiBalaaSaa (1968)

vaao caupa rho taao maoro idla ko daga jalatao hO
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,jahaM Aara (1964)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`