gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Manna Dey
 
lataa _ mannaa Do

Aa jaa sanama, maQaur caaMdnaI mao hma
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,caaorI caaorI (1956)

idla kI igarah Kaaola dao
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,rata AaOr idna (1967)

jaha maO jaataI hU, vahI calao Aatao hao
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,caaorI caaorI (1956)

mastaI Bara hO samaa
hsarta jayapaurI,dttaarama,parvarISa

maoro idla maoM hOM [k baata kh dao taao Balaa @yaa hOM
paaosT baa^@sa 999 (1958)

naOna imalao caOna kha`
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,basaMta bahar (1956)

pyaar huAa, [krar huAa
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,EaI 420 (1955)

saaoca ko gagana JaUmao
AanaMd baxaI,saicanadova bama-na,jyaaotaI (1969)

yao rata BaIgaI BaIgaI, yao masta ifjaayaoM
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,caaorI caaorI (1956)


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr AaSaa _ mannaa Do ikSaaor kumaar _ mannaa Do lataa _ maukoSa
lataa _ saubaIr saona lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr lataa _ Anaupa jalaaoTa
lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama
lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar lataa _ talata AjaIJa lataa _ talata maohmaUd
lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr lataa _ BaUpaoMd` lataa _ rfI
lataa maMgaoSakr lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa_ bappaI laaihrI lataa _ kumaar saanaU
lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna lataa _ AimataaBa baccana mannaa Do