gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Hemant Kumar
 
lataa _ homaMta kumaar

Cupaa laao yaU idla mao pyaar maora
majar}h saultaanapaurI,raoSana,mamataa (1966)

doKaao vaao caaMd Cupako krtaa hO @yaa [Saaro
esa. eca. ibaharI,homaMta kumaar,Sata- (1954)

jaaga dd-_e_[Sk jaaga
rajaoMd` kRXNa,saI.ramacaMd`,AnaarklaI (1953)

naIMd naa mauJa kao Aae, idla maora Gabarae
klyaaNajaI AanaMdjaI,paaosT baa^@sa 999 (1958)

taumhoM yaad haogaa, kBaI hma imalao qao
gaulaSana baavara,klyaaNajaI AanaMdjaI,saT\Ta baajaar (1959)

yaad ikyaa idla nao kha hao tauma
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,paitataa (1953)

yao rata, yao caaMdnaI ifr kha, sauna jaa idla kI dasa\taa
saaihr lauiQayaanavaI,saicanadova bama-na,jaala


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr gaItaa dtta _ homaMta kumaar homaMta kumaar lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd` lataa _ mannaa Do lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata maohmaUd
lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna lataa _ AimataaBa baccana
lataa _ maukoSa lataa maMgaoSakr lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ rfI lataa _ ikSaaor lataa _ inaitana maukoSa
lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar saumana klyaaNapaUr _ homaMta kumaar