gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Kishor Kumar - Yeshudaas
 
lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa

maaohbbata baDo kama kI caIja hO
saaihr lauiQayaanavaI,Kayyaama,i~aSaUla (1978)


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar AartaI mauKajaI- _ ikSaaor kumaar AaSaa _ ikSaaor
homalataa _ yaoSaUdasa ikSaaor kumaar ikSaaor kumaar _ mannaa Do lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa_ bappaI laaihrI lataa _ kumaar saanaU
lataa _ Aimata kumaar lataa _ mannaa Do lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar
lataa _ hrIhrna lataa _ BaUpaoMd` lataa _ homaMta kumaar lataa _ talata maohmaUd
lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa
lataa _ maukoSa lataa maMgaoSakr lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama
lataa _ icataLkr lataa _ AimataaBa baccana lataa _ rfI lataa _ ikSaaor
lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr lataa _ Anaupa jalaaoTa saulaxaNaa paMDIta _ ikSaaor kumaar
yaoSaudasa