gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

maoro jaIvana saaqaI, klaI qaI maO taao pyaasaI
majar}h saultaanapaurI,naaOSaad,saaqaI (1968)

maoro naOnaa saavana Baadao
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,MmaohbaUbaa (1976)

maoro naisaba mao taU hO ko nahI
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,nasaIba (1981)

maoro isarhanao jalaaAao sapanaoM
gaulajaar,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,maayaa maomasaaba (1993)

maorI AaMKaaoM maoM basa gayaa kao[- ro
SaMkr jayaikSana,barsaata (1949)

maorI AaKaaoM sao kao[- inaMd ilae jaataa hO
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,paUjaa ko fUla (1964)

maorI baInaa tauma baIna raoyao
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,doKa kibara raoyaa (1957)

maorI tamannaaAaoM kI takdIr tauma saMvaar dao
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,haolaI Aa[- ro (1970)

imalaao naa tauma taao hma Gabarae, imalaao taao AaMKa caurae
kOfI AaJamaI,madna maaohna,hIr raMJaa (1970)

imalataI hO ijaMdgaI mao, maaohaobbata kBaI kBaI
saaihr lauiQayaanavaI,rvaI,Aa^MKao (1968)

maaohaobbata kI JaUzI khanaI pao raoyao
SakIla badayaunaI,naaOSaad,maugala_e_AaJama (1960)

maaoho BaUla gae saavarIyaaM, BaUla gae saavarIyaaM
SakIla badayaunaI,naaOSaad,baOjaU baavara (1952)

maaora gaaora AMga laO lao, maaoho Saama rMga do do
gaulajaar,saicanadova bama-na,baMidnaI (1963)

mauJao imala gayaa bahanaa taorI idd ka
saaihr lauiQayaanavaI,raoSana,barsaata kI rata

mauJao tauma imala gae hmadma, sahara hao taao eosaa hao
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,lava [na Taoikyaao (1966)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`