gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Bappi Lahiri
 
lataa_ bappaI laaihrI

idla qaa Akolaa, Akolaa, saaqaI imalaa Alabaolaa
bappaI laaihrI,saurxaa (1979)


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr bappaI laaihrI lataa _ mannaa Do lataa _ baabalaa maohtaa
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ kumaar saanaU lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd` lataa _ rfI lataa maMgaoSakr lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa
lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa
lataa _ talata AjaIJa lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama
lataa _ hrIhrna lataa _ AimataaBa baccana