gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

rajaa kI AaegaI baarata, rMigalaI haogaI rata, magana maOM naacaUMgaI
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,Aah (1953)

rjanaIgaMQaa fUla taumharo, mahko yaU hI jaIvana maoM
yaaogaoSa,salaIla caaOQarI,rjanaIgaMQaa

rMgaIlaa ro, taoro rMga maoM, yaU rMgaa hOM, maora mana
naIrja,saicanadova bama-na,p`aoma paujaarI (1970)

risak balamaa
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,caaorI caaorI (1956)

r}k jaa rata zhr jaa ro caMda
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,idla ek maMidr (1963)

r}ko r}ko sao kdma, r}k ko baar baar calao
gaulajaar,madna maaohna,maaOsama (1975)

r}laa ko gayaa sapanaa maora
SaOlaoMd`,saicanadova bama-na,jvaola qaIf (1967)

saOyyaa JaUzaoM ka baDa sartaaja inaklaa
Barta vyaasa,vasaMta dosaaAI,dao AaMKao baarh haqa

sanama taU baovafa ko naama sao maSahUr hao jaae
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,iKalaaOnaa (1970)

sapanao mao sajana sao dao baatao
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,gaoTvao Aa^f [MDIyaa (1957)

sapanao sauhanao laDkpana ko, maoro naOnaaoM mao Daolao bahar bana ko
SakIla badayaunaI,homaMta kumaar,baIsa saala baad (1962)

sapanaaoM mao Agar maoro, tauma AaAao taao saao jaa]}
madna maaohna,dulhna ek rata kI (1966)

satyama\ iSavama\ sauMdrma\
paM. naroMd` Samaa-,laxmaIkaMta pyaarolaala,satyama iSavama sauMdrma (1978)

saavana ko JaUlao paDo
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,jaumaa-naa

Saama huyaI caZ AayaI ro badrIyaa
rajaoSa raoSana,AaiKar @yaaoM (1985)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`