gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Amit kumar
 
lataa _ Aimata kumaar

duSmana naa kro daosta nao vaao kama ikyaa hO
[Midvar,rajaoSa raoSana,AaiKar @yaaoM (1985)

yaad Aa rhI hO
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,lava sTaorI (1981)


Aimata kumaar AaSaa _ Aimata kumaar AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ maukoSa
lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr lataa _ Anaupa jalaaoTa
lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI lataa _ kumaar saanaU
lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna lataa _ BaUpaoMd` lataa _ mannaa Do
lataa maMgaoSakr lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr lataa _ SaOlaoMd` isaMga
lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd lataa _ inaitana maukoSa
lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ AimataaBa baccana