gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

Aapa ka Kata imalaa, Aapa ka SauiPyaa
laxmaIkaMta pyaarolaala,Saarda (1981)

Aapa yaU fasalaaoM sao gaujartao rho
jaaM inasaar AKtar,Kayyaama,SaMkr husaOna (1977)

Aapa kI najaraoM nao samaJaa pyaar ko kaibala mauJao
rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna,AnapaZ% (1962)

Aba ko sajana saavana mao
AanaMd baxaI,saicanadova bama-na,caupako caupako (1975)

Aba taao hO tauma sao
majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na,AiBamaana (1973)

ABaI @yaa saunaaogao, saunaa taao hsaaogao
kOfI AaJamaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,satyakama (1969)

Agar mauJa sao maaohbbata hOM
rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna,Aapa kI parCa[-yaaM (1964)

AjanabaI kaOna hao tauma, jaba sao taumho doKaa hO
inada faja%laI,]Xaa Kannaa,isvakar ikyaa maOnao (1983)

AjaIba dastaaM hOM yao
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,idla Apanaa AaOr p`aIta parayaI (1960)

AjaI r}zkr Aba kha jaa[-egaa
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,AarjaU (1965)

Allaa taorao naama, [-Svar taorao naama
jayadova,hma daonaao (1961)

bacapana kI maaohbbata kao, idla sao naa jauda krnaa
SakIla badayaunaI,naaOSaad,baOjaU baavara (1952)

badlao badlao maoro sarkar najar Aatao hO
SakIla badayaunaI,rvaI,caaOdhvaI ka caaMd (1960)

bahar bana ko vaao mauskurae, hmaaro gaulaSana maoM
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,Apanao huyao parayao (1964)

baharaoM maora jaIvana BaI savaaraoM
kOfI AaJamaI,Kayyaama,AaKarI Kata1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`