gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Mukesh
 
lataa _ maukoSa

Aa Aba laaOT calao
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,ijasa doSa maoM gaMgaa bahtaI hOM (1960)

Aajaa ro, Aba maora idla paukara
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,Aah (1953)

baaola maorI takdIr mao @yaa hO
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,hiryaalaI AaOr rastaa (1962)

caaorI caaorI jaao tauma sao imalao taao laaoga @yaa khoMgao
far}Ka kOsar,laxmaIkaMta pyaarolaala,paarsamaNaI (1963)

idla kI najar sao, najarao ko idla sao
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,AnaaDI (1959)

idla taDpa taDpa ko kh rha hO Aa BaI jaa
SaOlaoMd`,salaIla caaOQarI,maQaumataI (1958)

dmaBar jaao ]Qar mauMh foro, Aao caMda
SaMkr jayaikSana,Aavaara (1951)

duinayaavaalaaoM sao dUr, jalanaovaalaaoM sao dUr
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,]jaalaa (1959)

ek maMijala rahI dao, ifr pyaar naa kOsao hao
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,saMjaaoga

ek pyaar ka nagmaa hO, maaOjaao kI rvaanaI hO
saMtaaoXa AanaMd,laxmaIkaMta pyaarolaala,Saaor (1972)

fula taumho Baojaa hO Kata mao
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,sarsvataI caMd` (1968)

hma tauma yauga yauga sao yao gaIta imalana ko
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,imalana (1967)

hmasafr Aba yao safr kT jaayaogaa
AanaMd baxaI,klyaaNajaI AanaMdjaI,jauAarI

jaanao naa najar, pahcaanao ijagar
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,Aah (1953)

khI krtaI haogaI, vaao maora [Mtajaar
rahUladova bama-na,ifr kba imalaaogaI (1974)1 |  2 | 


AaSaa _ maukoSa AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr homalataa _ maukoSa kMcana _ maukoSa
lataa _ talata AjaIJa lataa _ saubaIr saona lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa
lataa _ mahoMd` kpaUr lataa _ BaUpaoMd` lataa _ rfI lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata maohmaUd
lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna lataa _ AimataaBa baccana
lataa _ mannaa Do lataa maMgaoSakr lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
maukoSa saumana klyaaNapaUr _ maukoSa