gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Mahendra Kapoor
 
lataa _ mahoMd` kpaUr

Aaja kI maulaakata basa [tanaI
rajaoMd` kRXNa,rvaI,Baraosaa (1963)

CaoDkr taoro pyaar ka damana, yao bataa dao ko hma ikQar jaae
rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna,vah kaOna qaI (1964)

taoro pyaar ka Aasara caahtaa hU^M
saaihr lauiQayaanavaI, QaUla ka fUla (1959)

yao pahlao pyaar kI KauSabaU
laxmaIkaMta pyaarolaala,badlatao irStaoM (1978)


AaSaa _ mahoMd` kpaUr AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ mannaa Do lataa _ saubaIr saona
lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ sauroSa vaaDkr lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar
lataa _ ikSaaor lataa_ bappaI laaihrI lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr
lataa _ Aimata kumaar lataa _ maukoSa lataa _ talata maohmaUd lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ BaUpaoMd` lataa _ rfI lataa maMgaoSakr
lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga
lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa _ inaitana maukoSa
lataa _ hrIhrna lataa _ AimataaBa baccana mahoMd` kpaUr salamaa Aagaa _ mahoMd` kpaUr