gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Chitalkar
 
lataa _ icataLkr

iktanaa hsaIM hO maaOsama, iktanaa hsaIM safr hO
rajaoMd` kRXNa,saI.ramacaMd`,AaJaad

Saaolaa jaao BaDko, idla maora QaDko
rajaoMd` kRXNa,saI.ramacaMd`,Alabaolaa (1951)


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ mannaa Do lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ Aimata kumaar lataa _ maukoSa lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ BaUpaoMd` lataa _ rfI lataa maMgaoSakr lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa
lataa _ talata AjaIJa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ AimataaBa baccana