gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Saahir Ludhiyanvi Lata Mangeshkar Sachindev Burman Naujawan (1951) 
gaIta saaihr lauiQayaanavaI lataa maMgaoSakr saicanadova bama-na naaOjavaana 


zMDI hvaayaoM, lahara ko Aae
r}ta hOM javaaM, tauma kao yaha, kOsao baulaae

caaMd AaOr taaro, hsatao najaaro
imala ko saBaI, idla maoM saKaI jaadU jagaae

kha BaI naa jaae, rha BaI naa jaae
tauma sao Agar imalao BaI najar, hma JaoMpa jaae

idla ko fsaanao, idla BaI naa jaanao
tauma kao sajana, idla kI lagana, kOsao bataae