gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

hmaaro idla sao naa jaanaa
SakIla badayaunaI,naaOSaad,]D%na KaTaolaa (1955)

hmao AaOr jaInao kI caahta naa haotaI
gaulaSana baavara,rahUladova bama-na,Agar tauma naa haotao (1983)

hma nao doKaI hO ]na AaKaaoM kI
gaulajaar,homaMta kumaar,KaamaaoSaI (1969)

hma hO mataa_e_kUMcaa, baajaar kI tarh
majar}h saultaanapaurI,madna maaohna,dstak

hma nao sanama kao Kata ilaKaa
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,Sa@taI (1982)

hma taoro pyaar mao saara Aalama Kaao baOzo hO
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,idla ek maMidr (1963)

hma qao ijanako saharo
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,safr (1970)

hmanao tauJakao pyaar ikyaa hOM ijatanaa, kaOna krogaa [tanaa ?
klyaaNajaI AanaMdjaI,dulha dulhna (1964)

jaa, jaa ro jaa, baalamavaa
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,basaMta bahar (1956)

jaanao kOsao ibataogaI yao barsaataoM
gaulajaar,rahUladova bama-na,basaora (1981)

jaanao @yaa baata hO
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,sanaI (1984)

jaadUgar saOyyaa, CaoDao maaorI baOyyaa
SaOlaoMd`,homaMta kumaar,naaigana

jaanaa qaa hma sao dUr, bahanao banaa ilae
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,Adalata (1958)

jaanao kOsao sapanaaoM mao Kaao gayaI AiKayaaM
SaOlaoMd`,paM.rvaI SaMkr,AnauraQaa (1960)

jaanaovaalao sao maulaakata naa haonao paayaI
SakIla badayaunaI,naaOSaad,Amar (1954)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`