gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Shailendra Singh
 
lataa _ SaOlaoMd` isaMga

pyaar mao kBaI kBaI eosaa hao jaataa hO
Aimata Kannaa,bappaI laaihrI,calatao calatao (1976)


AaSaa _ SaOlaoMd` AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ mannaa Do lataa _ rfI _ SamaSaad baogama
lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr lataa _ BaUpaoMd` lataa _ homaMta kumaar
lataa _ ikSaaor lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI lataa _ kumaar saanaU
lataa _ maukoSa lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar
lataa _ hrIhrna lataa _ AimataaBa baccana lataa _ rfI lataa maMgaoSakr
lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ manahr ]Qaasa
lataa _ talata AjaIJa lataa _ talata maohmaUd lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama
lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar SaOlaoMd` isaMga