gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Suresh Wadkar
 
lataa _ sauroSa vaaDkr

KaamaaoSa saa Afsaanaa, paanaI sao ilaKaa haotaa
gaulajaar,rahUladova bama-na,ilabaasa

maorI iksmata mao taU nahI Saayad
laxmaIkaMta pyaarolaala,pa`oma raoga (1982)

yao AaMKao doKa kr hma saarI duinayaa^M BaUla jaatao hOM
saaihr lauiQayaanavaI,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,Qanavaana (1980)


AaSaa _ sauroSa vaaDkr AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr AnauraQaa paaODvaala _ sauroSa vaaDkr BaUpaoMd` _ sauroSa vaaDkr
lataa_ bappaI laaihrI lataa _ kumaar saanaU lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ manahr ]Qaasa
lataa _ talata maohmaUd lataa _ inaitana maukoSa lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ icataLkr
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ ]idta naarayaNa
lataa _ mahoMd` kpaUr lataa _ homaMta kumaar lataa _ talata AjaIJa lataa maMgaoSakr
lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ ikSaaor lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ hrIhrna lataa _ BaUpaoMd` lataa _ rfI
sauroSa vaaDkr sauroSa vaaDkr _ Anaupamaa doSapaaMDo ]Xaa maMgaoSakr _ sauroSa vaaDkr