gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Talat Mehmood
 
lataa _ talata maohmaUd

[tanaa naa mauJa sao taU pyaar baZa%
rajaoMd` kRXNa,salaIla caaOQarI,Cayaa (1961)


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr AaSaa _ talata maohmaUd lataa _ maukoSa lataa _ saubaIr saona
lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ mahoMd` kpaUr lataa _ BaUpaoMd`
lataa _ rfI lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr lataa _ SaOlaoMd` isaMga
lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama
lataa _ hrIhrna lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa maMgaoSakr
lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar
lataa _ ikSaaor lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI lataa _ kumaar saanaU
lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar rfI _ talata maohmaUd talata maohmaUd