gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

vaao jaao imalatao qao kBaI hma sao idvaanaaoM kI tarh
majar}h saultaanapaurI,madna maaohna,AkolaI mata ja[-yaao (1963)

vaao idla kha sao laa]}
rajaoMd` kRXNa,rvaI,Baraosaa (1963)

yaara isalaI isalaI
gaulajaar,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,laoikna (1990)

yao idla AaOr ]na kI inagaahaoM ko saayao
jaaM inasaar AKtar,jayadova,pa`oma parbata (1973)

yao ijaMdgaI ]saI kI hO
rajaoMd` kRXNa,saI.ramacaMd`,AnaarklaI (1953)

yao kaOna Aayaa, raoSana hao gayaI
majar}h saultaanapaurI,naaOSaad,saaqaI (1968)

yao maulaakata ek bahanaa hO
na@Sa laayalapaUrI,Kayyaama,Kaanadana (1979)

yao ratao nayaI, pauranaI
AanaMd baxaI,rajaoSa raoSana,jyaUlaI (1975)

yao samaa, samaa hOM yao pyaar ka
AanaMd baxaI,klyaaNajaI AanaMdjaI,jaba jaba fUla iKalao (1965)

yao Saama kI tanaha[-yaaM, eosao maoM taora gama
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,Aah (1953)

yao tanaha[-, haya ro haya, jaanao ifr Aae naa Aae
hsarta jayapaurI,saicanadova bama-na,taoro Gar ko saamanao (1971)

yao rata KauSanaisaba hO, jaao Apanao caaMd kao
samaIr,idlaIpa saona _samaIr saona,Aa[-naa (1993)

yaU hsartaaoM ko daga
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,Adalata (1958)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`