gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

idKaayaI ide yaU ko baoKaud ikyaa
maIr takI maIr,Kayyaama,baajaar (1982)

idla Apanaa AaOr pa`Ita parayaI
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,idla Apanaa AaOr p`aIta parayaI (1960)

idla idvaanaa baIna sajanaa ko maanao naa
Asad BaaopaalaI,rama laxmaNa,maOnao pyaar ikyaa (1989)

idla ka idyaa, jalaa ko gayaa
majar}h saultaanapaurI,ica~agaupta,AakaSa dIpa (1965)

idla ka iKalaaOnaa hayao TUT gayaa
Barta vyaasa,vasaMta dosaaAI,gaMUja ]zI Sahnaa[- (1959)

idla maoM iksaI ko pyaar ka jalataa huAa idyaa
saaihr lauiQayaanavaI,rvaI,ek mahla hao sapanaaoMka (1975)

idla taao hO idla, idla ka eotabaar @yaa ikijayao
AMjaana,klyaaNajaI AanaMdjaI,maukd\dr ka isakMdr (1978)

dao idla TUTo, dao idla haroM
kOfI AaJamaI,madna maaohna,hIr raMJaa (1970)

dao hMsaao ka jaaoDa ibaCD gayaao ro
SakIla badayaunaI,naaOSaad,gaMgaa jamaunaa (1961)

dao naOnaao mao AaMsaU Baro hO
gaulajaar,rahUladova bama-na,KauSabaU (1975)

duinayaa kro savaala, taao hma @yaa jabaaba do
saaihr lauiQayaanavaI,raoSana,bahU baogama (1967)

duinayaa mao eosaa kha saba ka naisaba hO
raoSana,dovar (1966)

duinayaa maoM hma Aae hOM taao jaInaa hI paDogaa
SakIla badayaunaI,naaOSaad,madr [MiDyaa (1957)

eo maailak taoro baMdo hma
Barta vyaasa,vasaMta dosaaAI,dao AaMKao baarh haqa

eo idla_e_naadana
jaaM inasaar AKtar,Kayyaama,rijayaa saulataana (1983)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`