gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Shabbir Kumar
 
lataa _ SabbaIr kumaar

Apanao idla sao baDI duSmanaI qaI
rahUladova bama-na,baotaaba (1983)

baadla yaU garjataa hO, Dr kuC eosaa lagataa hO
rahUladova bama-na,baotaaba (1983)

jaba hma javaaM haoMgao, jaanao kha haoMgao
rahUladova bama-na,baotaaba (1983)

tauma sao imalakr naa jaanao @yaaoM, AaOr BaI kuC yaad Aataa hOM
esa. eca. ibaharI,laxmaIkaMta pyaarolaala,pyaar Jauktaa nahI (1985)


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr Alaka _ inaitana _ SabbaIr lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ kumaar saanaU lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd` lataa _ rfI lataa maMgaoSakr lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa
lataa_ bappaI laaihrI lataa _ sauroSa vaaDkr lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa
lataa _ talata AjaIJa lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama
lataa _ hrIhrna lataa _ AimataaBa baccana