gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

Aao rama jaI baDa duKa idnaa
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,rama laKana (1989)

Aao sajanaa, barKaa bahar AayaI
SaOlaoMd`,salaIla caaOQarI,parKa (1960)

pala Bar maoM yao @yaa hao gayaa, vaao maOM gayaI, vaao mana gayaa
Aimata Kannaa,rajaoSa raoSana,svaamaI (1977)

paMCI bana maoM ipayaa ipayaa gaanao lagaa
SakIla badayaunaI,naaOSaad,baabaUla

paMKa haotao taao ]D AataI ro
hsarta jayapaurI,ramalaala,saohra (1963)

pardoisayaaoM sao naa AiKayaaM imalaanaa
AanaMd baxaI,klyaaNajaI AanaMdjaI,jaba jaba fUla iKalao (1965)

ipayaa ibanaa
majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na,AiBamaana (1973)

ipayaa taaosao naOnaa laagao ro, naOnaa laagao ro
SaOlaoMd`,saicanadova bama-na,gaa[-D (1965)

pa`BaU taorao naama
saaihr lauiQayaanavaI,jayadova,hma daonaao (1961)

pyaar ikyaa taao Drnaa @yaa
SakIla badayaunaI,naaOSaad,maugala_e_AaJama (1960)

rata AaOr idna idyaa jalao
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,rata AaOr idna (1967)

rata ka samaa, JaUmao caMd`maa
hsarta jayapaurI,saicanadova bama-na,ijad\dI (1964)

rho naa rho hma, mahka kroMgao
majar}h saultaanapaurI,raoSana,mamataa (1966)

rhtao qao kBaI ijana ko idla mao
majar}h saultaanapaurI,raoSana,mamataa (1966)

rOnaa baItaI jaae, Saama naa Aae
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,Amar p`aoma (1971)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`