gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

baahao mao calao AaAao, hma sao sanama @yaa parda
majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na,Anaaimaka (1973)

baOrna naIMd naa Aae maaoho baOrna naIMd naa Aae
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna

banavaarI ro, jaInao ka sahara taora naama ro
SaMkr jayaikSana,ek fUla caar kaMToM (1960)

baoddI- baalamaa tauJa kao maora mana yaad krtaa hO
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,AarjaU (1965)

baotaaba idla kI tamannaa
kOfI AaJamaI,madna maaohna,hMsatao jaKma (1973)

baaola ro kzpautalaI DaorI, kaOna sMaga baaMQaI
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,kzpautalaI (1957)

calaao sajanaa, jaha^M tak GaTa calao
majar}h saultaanapaurI,laxmaIkaMta pyaarolaala,maoroo hmadma maoro daosta (1968)

calatao calatao yau hI kao[-
kOfI AaJamaI,gaulaama maaohaommad,paaikjaa (1971)

caaMd ifr inaklaa
majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na,pao[-Mga gaosT (1957)

caMdna saa badna
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,sarsvataI caMd` (1968)

Cupa gayaa kao[- ro, dUr sao paukar ko
rajaoMd` kRXNa,homaMta kumaar,caMpaaklaI (1957)

icaz\zI naa kao[- saMdosa, jaanao vaao kaOna saa dosa
AanaMd baxaI,]ttama isaMga,duSmana (1998)

CaoD do saarI duinayaa iksaI ko ilae
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,sarsvataI caMd` (1968)

caaorI caaorI kao[- Aae
jaaM inasaar AKtar,Kayyaama,naUrI (1979)

QaIro QaIro macala eo idla_e_baokrar
kOfI AaJamaI,homaMta kumaar,Anaupamaa (1966)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`