gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Amitabh Bachchan
 
lataa _ AimataaBa baccana

yao kha Aa gae hma, yaU hI saaqa saaqa calatao
jaavaod AKtar,iSava hrI,isalaisalaa (1981)


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ mannaa Do lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ Aimata kumaar lataa _ maukoSa lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ rfI lataa maMgaoSakr lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ manahr ]Qaasa
lataa _ talata AjaIJa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`