gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie
 
ica~apaT

1942 A lavh sTaorI _ 1995 Aabar}
AadmaI _ 1968 Aah _ 1953
Aaihstaa Aaihstaa _ 1981 Aa[-naa _ 1993
Aaja kI Aavaaja AakaSa dIpa _ 1965
AaiKar @yaaoM _ 1985 AaKarI daMva _ 1958
AaKarI Kata Aamanao saamanao _ 1967
Aama`paalaI _ 1966 Aana _ 1952
AaMQaI _ 1975 Aa^MKao _ 1968
AaMsaU bana gayao fUla _ 1969 Aapa Aayao bahar AayaI _ 1971
Aapa kI ksama _ 1974 Aapa kI parCa[-yaaM _ 1964
Aapa taao eosao naa qao _ 1980 Aar paar _ 1954
AaraQanaa _ 1969 AartaI _ 1962
AaiSak AaiSakI _ 1990
Aayao idna bahar ko _ 1966 Abdullaa _ 1980
AiBalaaSaa _ 1968 AiBamaana _ 1973


1 |  2 |  3 |  B |  5 |  6 |  7 |  G |  9 |  10 |  11 |  L |  13 |  14 |  15 |  P |  17 |  18 |  19 |  V |