gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

eo maoro idla_e_naadana


e rI pavana, ZUMZo iksao taora mana, calatao calatao
rahUladova bama-na,baoimasaala (1982)

ehsaana taora haogaa mauJapar
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,jaMgalaI (1961)

ek taU jaao imalaa, saarI duinayaa^M imalaI
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,ihmaalaya kI gaaod maoM (1965)

ek taU naa imalaa, saarI duinayaa^M imalao BaI taao @yaa hOM
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,ihmaalaya kI gaaod maoM (1965)

fOlaI huyaI hO, sapanaaoMkI baaho
saaihr lauiQayaanavaI,saicanadova bama-na,ha]}sa naM. 44 (1955)

ifr taorI khanaI yaad AayaI
SakIla badayaunaI,naaOSaad,idla idyaa dd- ilayaa (1966)

gaOraoM pao krma, ApanaaoM pao isatama
saaihr lauiQayaanavaI,rvaI,Aa^MKao (1968)

GaDI GaDI maaora idla QaDko
SaOlaoMd`,salaIla caaOQarI,maQaumataI (1958)

Gar Aayaa maora pardosaI
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,Aavaara (1951)

gaujara huAa jamaanaa, Aataa nahI daobaara


gaumanaama hOM kao[-, badnaama hOM kao[-
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,gaumanaama (1965)

hO [saI mao pyaar kI Aabar}
rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna,AnapaZ% (1962)

hae ro vaao idna @yaaoM naa Aae
paM.rvaI SaMkr,AnauraQaa (1960)

hO taoro saaqa maorI vafa, maO nahI taao @yaa
kOfI AaJamaI,madna maaohna,ihMdusqaana kI ksama (1973)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`