gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

Sama- AataI hOM magar, Aaja yao khnaa haogaa
rajaoMd` kRXNa,rahUladova bama-na,paDaosana (1968)

iSaSaa hao yaa idla hao, AaiKar TUT jaataa hO
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,AaSaa (1980)

isalaI hvaa CU gayaI
gaulajaar,rahUladova bama-na,ilabaasa

sauna rI pavana, pavana paUrvayyaa
AanaMd baxaI,saicanadova bama-na,Anauraga (1972)

saunaao sajanaa, papaIho nao kha saba sao paukar ko
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,Aayao idna bahar ko (1966)

saunatao qao naama hma ijanaka bahar sao
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,Aah (1953)

takdIr ka fsaanaa, jaa kr iksao saunaae
ramalaala,saohra (1963)

taora jalavaa ijasanao doKaa, vaao taora hao gayaa
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,]jaalaa (1959)

taora jaanaa, idla ko ArmaanaaoM ka laUT jaanaa
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,AnaaDI (1959)

taora maora pyaar Amar
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,AsalaI naklaI (1962)

taora maora saaqa rho, taora maora saaqa rho
rvaIMd` jaOna,rvaIMd` jaOna,saaOdagar (1973)

taora saaqa hO taao, mauJao @yaa kmaI hO
saMtaaoXa AanaMd,laxmaIkaMta pyaarolaala,pyaasaa saavana (1981)

taoro baInaa ijayaa jaae naa
gaulajaar,rahUladova bama-na,Gar (1978)

taoro saUr AaOr maoro gaIta
Barta vyaasa,vasaMta dosaaAI,gaMUja ]zI Sahnaa[- (1959)

taorI AaKaaoM ko isavaa duinayaa mao rKaa @yaa hO
majar}h saultaanapaurI,madna maaohna,icaraga (1969)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`