gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Hariharan
 
lataa _ hrIhrna

[tanaa laMbaa kSa laao yaarao, dma inakla jaae
gaulajaar,ivaSaala,hU taU taU (1999)


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr Alaka yaai&ak _ hirhrna lataa _ mannaa Do lataa _ rfI _ SamaSaad baogama
lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar
lataa _ ikSaaor lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI lataa _ kumaar saanaU
lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ Aimata kumaar lataa _ maukoSa lataa _ saubaIr saona
lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ icataLkr lataa _ BaUpaoMd`
lataa _ rfI lataa maMgaoSakr lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa lataa _ talata maohmaUd lataa _ inaitana maukoSa
lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ AimataaBa baccana saaQanaa sargama _ hrIhrna