gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

jara saI AahT haotaI hO, taao idla saaocataa hO
kOfI AaJamaI,madna maaohna,hikkta (1964)

jaae taao jaae kha
saaihr lauiQayaanavaI,saicanadova bama-na,T^@saI D/ayavhr (1954)

jaIvana ko safr maoM rahI, imalatao hOM ibaCD jaanao kao
saaihr lauiQayaanavaI,saicanadova bama-na,maunaImajaI (1955)

jaInaa hma kao rasa naa Aayaa
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,rata AaOr idna (1967)

iJalaimala isataaraoM ka AaMgana haogaa
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,jaIvana maRtyaU (1970)

ijaMdgaI pyaar ka gaIta hO
saavana kumaar,]Xaa Kannaa,saaOtana (1983)

ijasa paqa pao calaa, ]sa paqa pao mauJao
klyaaNajaI AanaMdjaI,yaadgaar (1970)

ijayaa baokrar hO, CayaI bahar hO
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,barsaata (1949)

ijayaa lao gayaao jaI maaora
rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna,AnapaZ% (1962)

ijayaa naa laagao maaora
rahUladova bama-na,bauZ\Za imala gayaa (1971)

ijayaa jalao, jaaM jalao
gaulajaar,e. Aar. rhmaana,idla sao (1998)

jaao hma nao dastaa ApanaI saunaayaI, Aapa @yaaoM raoyao ?
rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna,vah kaOna qaI (1964)

jaaogaI jaba sao taU Aayaa maoro d\vaaro
SaOlaoMd`,saicanadova bama-na,baMidnaI (1963)

jauma-_e_]lafta\ pao hmao laaoga sajaa dotao hOM
saaihr lauiQayaanavaI,raoSana,taajamahla (1963)

jyaaotaI klaSa Clako
paM. naroMd` Samaa-,sauQaIr fDko,BaaBaI kI cauDIyaa^M (1961)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`