gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Manahar udhas
 
lataa _ manahr ]Qaasa

laUTo kao[- mana ka nagar, bana ko maora saaqaI
majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na,AiBamaana (1973)


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ maukoSa lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ rfI lataa _ ikSaaor lataa _ inaitana maukoSa
lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd` lataa _ mannaa Do lataa maMgaoSakr lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa
lataa_ bappaI laaihrI lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ homaMta kumaar
lataa _ talata maohmaUd lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana manahr ]Qaasa saaQanaa sargama _ manahr ]Qaasa