gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

iktanaI AkolaI iktanaI tanaha saI lagaI
majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na,talaaSa (1969)

maa[- rI maOM kasao khU paIr Apanao ijayaa kI
majar}h saultaanapaurI,madna maaohna,dstak

raoja Saama AataI qaI, magar eosaI naa qaI
[imtahana (1974)

taorI yaad maoM jalakr doKa ilayaa
homaMta kumaar,naaigana

Aa jaa, Aba taao Aa jaa
SaOlaoMd`,saI.ramacaMd`,AnaarklaI (1953)

Aa jaaAao taD%patao hOM ArmaaM, Aba rata gaujarnaovaalaI hOM
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,Aavaara (1951)

Aa maorI jaana, maO tauJa mao ApanaI jaana rKa dU
AanaMd baxaI,iSava hrI,caaMdnaI (1989)

Aa[-naa vahI rhtaa hO, caohro badla jaatao hO
rahUladova bama-na,SaalaImaar (1978)

Aaja idla pao kao[- jaaor calataa nahI
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,imalana (1967)

Aaja kla paava jamaIM par nahI paDtao maoro
gaulajaar,rahUladova bama-na,Gar (1978)

Aaja ifr jaInao kI tamannaa hO
SaOlaoMd`,saicanadova bama-na,gaa[-D (1965)

Aaja saaocaa taao AasaU
kOfI AaJamaI,madna maaohna,hMsatao jaKma (1973)

Aajaa ipayaa taaoho pyaar dU
majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na,baharaoM ko sapanao

Aajaa ro, pardosaI
SaOlaoMd`,salaIla caaOQarI,maQaumataI (1958)

AiKayaaoM kao rhnao do
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,baa^baI (1973)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`