gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar - Bhupendra
 
lataa _ BaUpaoMd`

baItaI naa ibataayaI rOnaa
gaulajaar,rahUladova bama-na,paircaya (1972)

idla ZUMZtaa hO, ifr vahI fursata ko rata idna
gaulajaar,madna maaohna,maaOsama (1975)

naama gauma jaaegaa, caohra yao badla jaaegaa
gaulajaar,rahUladova bama-na,iknaara (1976)

qaaoDIsaI jamaI, qaaoDa AasamaaM
gaulajaar,rahUladova bama-na,isataara (1980)


AaSaa _ BaUpaoMd` AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr AnauraQaa paaODvaala _ BaUpaoMd` BaUpaoMd`
BaUpaoMd` _ sauroSa vaaDkr lataa _ talata AjaIJa lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ Aimata kumaar lataa _ mannaa Do lataa _ saubaIr saona
lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna lataa _ homaMta kumaar
lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa
lataa _ maukoSa lataa maMgaoSakr lataa _ talata maohmaUd lataa _ inaitana maukoSa
lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ AimataaBa baccana lataa _ rfI
lataa _ ikSaaor lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ Anaupa jalaaoTa r}naa laOlaa _ BaUpaoMd`