gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer
 
gaayak

AartaI mauKajaI- _ ikSaaor kumaar AiBajaIta
Alaka yaai&ak Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar
Alaka yaai&ak _ AiBajaIta Alaka yaai&ak _ hirhrna
Alaka yaai&ak _ kumaar saanaU Alaka _ inaitana _ SabbaIr
Alaka yaai&ak _ saaonaU inagama Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa
Aimata kumaar AimataaBa baccana
Anaupa GaaoXala AnauraQaa paaODvaala
AnauraQaa paaODvaala _ baabaula sauipa`yaao AnauraQaa paaODvaala _ BaUpaoMd`
AnauraQaa paaODvaala _ kumaar saanaU AnauraQaa paaODvaala _ sauroSa vaaDkr
AnauraQaa paaODvaala _ ]idta naarayaNa Anvar
AartaI mauKajaI- AaSaa Baaosalao
AaSaa _ Aimata kumaar AaSaa _ BaUpaoMd`
AaSaa _ ikSaaor AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr
AaSaa _ mahoMd` kpaUr AaSaa _ mannaa Do
AaSaa _ rfI AaSaa _ rfI _ SamaSaad baogama


1 |  2 |  3 |  L |  5 |