gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

kuC laaoga maaohaobbata kao byaaopaar samaJatao hOM
paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,Qanavaana (1980)

kBaI taao imalaogaI, khI taao imalaogaI
majar}h saultaanapaurI,raoSana,AartaI (1962)

kho JaUma JaUma rata yao sauhanaI
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,lava ma^roja

khI idpa jalao khI idla
SakIla badayaunaI,homaMta kumaar,baIsa saala baad (1962)

kOsao idna baItao, kOsao baItaI ritayaa
SaOlaoMd`,paM.rvaI SaMkr,AnauraQaa (1960)

kla ko sapanao Aaja BaI Aanaa
SakIla badayaunaI,naaOSaad,AadmaI (1968)

karI badrIyaaM, maaro lahrIyaaM
SakIla badayaunaI,naaOSaad,AadmaI (1968)

KaayaI hO ro hma nao ksama saMga rhnao kI
majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na,talaaSa (1969)

iksaI nao Apanaa banaa ko mauJa kao
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,paitataa (1953)

kao[- maoro maaqao kI ibaMdIyaa
gaulajaar,laxmaIkaMta pyaarolaala,palakaoM kI CaMva mao (1977)

kao[- nahI hO ifr BaI hO mauJa kao @yaa jaanao iksaka [Mtajaar
majar}h saultaanapaurI,laxmaIkaMta pyaarolaala,patqar ko sanama (1967)

kuC idla nao kha
kOfI AaJamaI,homaMta kumaar,Anaupamaa (1966)

kuC naa khao, kuC BaI naa khao
jaavaod AKtar,rahUladova bama-na,1942 A lavh sTaorI (1995)

laga jaa galao ko ifr yao, hsaIM rata hao naa hao
rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna,vah kaOna qaI (1964)

laaKa CupaaAao, CUpa naa sakogaa, raja hao iktanaa gahra
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,AsalaI naklaI (1962)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`