gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

laao Aa gayaI ]nakI yaad
SakIla badayaunaI,rvaI,dao badna (1966)

maO ipayaa taorI, taU jaanao yaa naa jaanao
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,basaMta bahar (1956)

maO Aaja pavana mao paa]}
jayadova,roSmaa AaOr Saora (1971)

maOM doKaU ijasa Aaor saKaI rI, saamanao maoro saavarIyaa
rajaa maohMdI AlaI Kaana,laxmaIkaMta pyaarolaala,Ainataa

maO ek sadI sao baOzI hU
gaulajaar,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,laoikna (1990)

maOM taao tauma saMga naOna imalaa ko har gayaI sajanaa
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,manamaaOjaI (1962)

mana Daolao maora tana Daolao
SaOlaoMd`,homaMta kumaar,naaigana

manamaaohnaa, baDo JaUzo
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,saImaa (1955)

maaOsama hO AaiSakanaa
kmaala AmaraohI,gaulaama maaohaommad,paaikjaa (1971)

maoGaa Cae AaQaI rata, baOrna bana gayaI inaMdIyaa
naIrja,saicanadova bama-na,Saima-laI (1971)

maora idla Aba taora, Aao saajanaa
SaMkr jayaikSana,idla Apanaa AaOr p`aIta parayaI (1960)

maora idla yao paukaro Aa jaa
rajaoMd` kRXNa,homaMta kumaar,naaigana

maoro KvaabaaoM maoM jaao Aae, Aa ko mauJao CoD jaae
AanaMd baxaI,jaitana _ lailata,idlavaalao dulhinayaa lao jaayaoMgao (1995)

maoro eo idla bataa, pyaar taUnao ikyaa
hsarta jayapaurI,vasaMta dosaaAI,Janak Janak paayala baajao (1955)

maoro Gar AayaI ek nanhI parI
saaihr lauiQayaanavaI,Kayyaama,kBaI kBaI (1976)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`