gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Lata Mangeshkar
 
lataa maMgaoSakr

mauJao iksaI sao pyaar hao gayaa
SaMkr jayaikSana,barsaata (1949)

naa baaolao, naa baaolao, naa baaolao ro
rajaoMd` kRXNa,saI.ramacaMd`,AaJaad

naa CoDao kla ko Afsaanao
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,rata AaOr idna (1967)

na jaanao @yaa huAa, jaao taUnao CU ilayaa
Kayyaama,dd- (1981)

na jaanao @yaaoM haotaa hO, yao ijaMdgaI ko saaqa
yaaogaoSa,salaIla caaOQarI,CaoTI saI baata (1975)

naa, ijayaa laagao naa
gaulajaar,salaIla caaOQarI,AanaMd (1978)

naa kao[- ]maMga hO, naa kao[- tarMga hO
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,kTI pataMga (1970)

naa tauma baovafa hao, naa hma baovafa hO
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,ek klaI mausa\kayaI (1968)

nagmaa_Aao_Saor kI saaOgaata iksao paoSa kr}
saaihr lauiQayaanavaI,madna maaohna,gaja%la (1964)

naOnaa barsao irmaiJama, irmaiJama
rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna,vah kaOna qaI (1964)

naOnaao maoM badra Cae, ibajalaI saI camako hayao
rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna,maora saayaa (1966)

naIlaa AasamaaM saao gayaa
jaavaod AKtar,iSava hrI,isalaisalaa (1981)

Aao basaMtaI, pavana paagala
Sahryaar,SaMkr jayaikSana,ijasa doSa maoM gaMgaa bahtaI hOM (1960)

Aao baokrar idla
kOfI AaJamaI,homaMta kumaar,kaohra (1964)

Aao GaTa saavarI, qaaoDI qaaoDI baavarI
majar}h saultaanapaurI,laxmaIkaMta pyaarolaala,AiBanao~aI (1970)1 |  2 |  3 |  D |  5 |  6 |  7 |  K |  9 |  10 |  11 |  O |  13 |  14 |  15 |  V | 


AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr lataa _ rfI lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa_ bappaI laaihrI
lataa _ kumaar saanaU lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ talata AjaIJa
lataa _ saubaIr saona lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ hrIhrna
lataa _ AimataaBa baccana lataa _ mannaa Do lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ homaMta kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ talata maohmaUd
lataa _ inaitana maukoSa lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ icataLkr lataa _ Aimata kumaar
lataa _ maukoSa lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ mahoMd` kpaUr
lataa _ BaUpaoMd`