gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Asha Bhosle - Lata Mangeshkar
 
AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr

eo kaSa iksaI idvaanao kao, hma sao BaI maaohbbata hao jaae
laxmaIkaMta pyaarolaala,Aayao idna bahar ko (1966)

kr gayaa ro, kr gayaa mauJa pao jaadU
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,basaMta bahar (1956)

mana @yaaoM bahka rI bahka, AaQaI rata kao
vasaMta dova,laxmaIkaMta pyaarolaala,]tsava (1986)


AaSaa _ rfI AaSaa _ ]Xaa maMgaoSakr AaSaa _ SaOlaoMd` AaSaa _ yaoSaudasa
AaSaa _ BaUpaoMd` AaSaa _ mahoMd` kpaUr AaSaa _ ikSaaor AaSaa _ rahUladova
AaSaa _ talata maohmaUd AaSaa _ Aimata kumaar AaSaa _ maukoSa AaSaa _ mannaa Do
AaSaa Baaosalao AaSaa _ rfI _ SamaSaad baogama AaSaa _ ]idta naarayaNa AaSaa _ sauroSa vaaDkr
lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SabbaIr kumaar lataa _ AimataaBa baccana lataa _ rfI
lataa maMgaoSakr lataa _ ]idta naarayaNa lataa _ sauroSa vaaDkr lataa _ hrIhrna
lataa _ Anaupa jalaaoTa lataa _ talata AjaIJa lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa _ inaitana maukoSa
lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama lataa _ Aimata kumaar lataa _ mannaa Do lataa _ saubaIr saona
lataa _ baabalaa maohtaa lataa _ icataLkr lataa _ BaUpaoMd` lataa _ homaMta kumaar
lataa _ rfI _ SamaSaad baogama lataa _ ikSaaor lataa_ bappaI laaihrI lataa _ kumaar saanaU
lataa _ mahoMd` kpaUr lataa _ SaOlaoMd` isaMga lataa _ manahr ]Qaasa lataa _ maukoSa
lataa _ talata maohmaUd