gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Asha Bhosle - Mukesh
 
AaSaa _ maukoSa

caohro sao jara AaMcala, jaba Aapanao sarkayaa
esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar,ek baar mauskura dao (1972)

hma daonaao imala ko, kagaja pao idla ko
AanaMd baxaI,rajaoSa raoSana,taumharI ksama (1978)

saaqa hao tauma AaOr rata javaaM
SaOlaoMd`, kaMca kI gauiD%yaa (1961)

vaao saubah kBaI taao AaegaI
saaihr lauiQayaanavaI,Kayyaama,ifr saubah haogaI (1958)


AaSaa _ BaUpaoMd` AaSaa _ ]idta naarayaNa AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr AaSaa _ ]Xaa maMgaoSakr
AaSaa _ yaoSaudasa AaSaa _ Aimata kumaar AaSaa _ rfI AaSaa _ mahoMd` kpaUr
AaSaa _ talata maohmaUd AaSaa _ sauroSa vaaDkr AaSaa Baaosalao AaSaa _ rfI _ SamaSaad baogama
AaSaa _ ikSaaor AaSaa _ rahUladova AaSaa _ mannaa Do AaSaa _ SaOlaoMd`
homalataa _ maukoSa kMcana _ maukoSa lataa _ maukoSa lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr
maukoSa saumana klyaaNapaUr _ maukoSa