gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Asha Bhosle - Bhupendra
 
AaSaa _ BaUpaoMd`

Aavaaja dI hO, Aaja ek najar nao
hsana kmaala,bappaI laaihrI,eotabaar (1986)

iksaI najar kao taora
bappaI laaihrI,eotabaar (1986)


AaSaa _ maukoSa AaSaa _ mannaa Do AaSaa _ SaOlaoMd` AnauraQaa paaODvaala _ BaUpaoMd`
AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr AaSaa _ talata maohmaUd AaSaa _ rfI AaSaa _ ]idta naarayaNa
AaSaa _ rfI _ SamaSaad baogama AaSaa _ Aimata kumaar AaSaa _ sauroSa vaaDkr AaSaa Baaosalao
AaSaa _ mahoMd` kpaUr AaSaa _ ikSaaor AaSaa _ rahUladova AaSaa _ yaoSaudasa
AaSaa _ ]Xaa maMgaoSakr BaUpaoMd` BaUpaoMd` _ sauroSa vaaDkr lataa _ BaUpaoMd`
r}naa laOlaa _ BaUpaoMd`