gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Bhupendra - Suresh Wadkar
 
BaUpaoMd` _ sauroSa vaaDkr

hujaUr [sa kdr BaI naa [tarako cailae
gaulajaar,rahUladova bama-na,maasaUma (1982)


AaSaa _ sauroSa vaaDkr AnauraQaa paaODvaala _ BaUpaoMd` AaSaa _ BaUpaoMd` AnauraQaa paaODvaala _ sauroSa vaaDkr
BaUpaoMd` lataa _ BaUpaoMd` lataa _ sauroSa vaaDkr r}naa laOlaa _ BaUpaoMd`
sauroSa vaaDkr sauroSa vaaDkr _ Anaupamaa doSapaaMDo ]Xaa maMgaoSakr _ sauroSa vaaDkr