gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Kishor Kumar - Manna Dey
 
ikSaaor kumaar _ mannaa Do

yao daostaI hma nahIM taaoDoMgao, taaoDoMgao dma magar taora saaqa naa CaoDoMgao
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,Saaolao (1975)


AaSaa _ ikSaaor AartaI mauKajaI- _ ikSaaor kumaar Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar AaSaa _ mannaa Do
ikSaaor kumaar lataa _ ikSaaor lataa _ mannaa Do lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa
mannaa Do saulaxaNaa paMDIta _ ikSaaor kumaar