gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Kishor Kumar
 
ikSaaor kumaar

rah pao rhtao hO, yaadaoM pao basar krtao hO
gaulajaar,rahUladova bama-na,namakIna (1982)

rataklaI ek Kvaaba mao AayaI
majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na,bauZ\Za imala gayaa (1971)

irmaJaIma igaro saavana, saulaga saulaga jaae mana
yaaogaoSa,rahUladova bama-na,maMijala (1979)

r}k jaanaa nahI taU khI har ko
majar}h saultaanapaurI,laxmaIkaMta pyaarolaala,[imtahana (1974)

r}pa taora eosaa dpa-na maoM naa samaae
Aao. paI. nayyar,ek baar mauskura dao (1972)

r}pa taora mastaanaa, pyaar maora idvaanaa
AanaMd baxaI,saicanadova bama-na,AaraQanaa (1969)

raotao hue Aatao hOM saba, hsataa huAa jaao jaaegaa
AMjaana,klyaaNajaI AanaMdjaI,maukd\dr ka isakMdr (1978)

raotao raotao hsanaa isaKaao, hsatao hsatao raonaa
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,AMQaa kanaUna (1983)

saamanao yao kaOna Aayaa, idla maoM huyaI hlacala
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,javaanaI idvaanaI (1972)

samaa hO sauhanaa sauhanaa, naSao mao jahaM hO
hsarta jayapaurI,klyaaNajaI AanaMdjaI,Gar Gar kI khanaI (1970)

samaJaaOtaa gamaaoM sao kr laao
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,samaJaaOtaa (1973)

isamaTI saI, SarmaayaI saI, iksa duinayaa sao tauma AayaI hao
kOfI AaJamaI,madna maaohna,parvaanaa

taoro caohro maoM vaao jaadU hOM
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,Qamaa-tmaa (1975)

taoro jaOsaa yaar kha, kha eosaa yaaranaa
[Midvar,rajaoSa raoSana,yaaranaa (1981)

taorI duinayaa^M sao hao ko majabaUr calaa
pa`oma Qavana,pa`oma Qavana,paiva~a paapaI1 |  2 |  3 |  J |  5 |  6 |  7 |  T | 


AaSaa _ ikSaaor Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar AartaI mauKajaI- _ ikSaaor kumaar ikSaaor kumaar _ mannaa Do
lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa _ ikSaaor saulaxaNaa paMDIta _ ikSaaor kumaar