gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Aarti Mukharjee - Kishor Kumar
 
AartaI mauKajaI- _ ikSaaor kumaar

dao paMCI, dao itanako, khao lao ko calao hO kha
ema\.jaI.hSamata,rvaIMd` jaOna,tapasyaa (1975)






Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar AaSaa _ ikSaaor ikSaaor kumaar _ mannaa Do ikSaaor kumaar
lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa _ ikSaaor saulaxaNaa paMDIta _ ikSaaor kumaar