gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Paravarish
 
parvarISa

AaMsaU BarI hOM yao jaIvana kI rahoM
maukoSa,hsarta jayapaurI,dttaarama

mastaI Bara hO samaa
lataa _ mannaa Do,hsarta jayapaurI,dttaarama