gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Hasarat Jaipuri Mukesh Dattaraam Paravarish 
gaIta hsarta jayapaurI maukoSa dttaarama parvarISa 


AaMsaU BarI hOM yao jaIvana kI rahoM
kao[- ]nasao kh do, hmao BaUla jaae

vaado Baulaa do, ksama taaoD do vaao
halata pao ApanaI, hmao CaoD do vaao
eosao jahaM sao @yaao hma idla lagaae
			
barbaadIyaaoMkI Ajaba dastaa hU
Sabanama BaI raoyao, vaao maOM Aasamaa hU
taumho Gar maubaark, hmao ApanaI Aaho