gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Bharat Vyas Lata Mangeshkar Vasant Desai Do Ankhen Barah Haath 
gaIta Barta vyaasa lataa maMgaoSakr vasaMta dosaaAI dao AaMKao baarh haqa 


eo maailak taoro baMdo hma, eosao hao hmaaro krma
naokI par calao, AaOr badI sao Tlao, taaMkI hsatao hue inaklao dma

yao AMQaora Ganaa Ca rha, taora [nsaana Gabara rha
hao rha baoKabar, kuC naa Aataa najar, sauKa ka saUrja CUpaa jaa rha
hO taorI raoSanaI maoM jaao dma, taao Amaavasa kao kr do paUnama

baDa kmajaaor hOM AadmaI, ABaI laaKaaoM hOM [sa maoM kmaI
par taU jaao KaDa, hOM dyaalaU baDa, taorI ikrpaa sao QartaI qamaI
idyaa taUnao hmao jaba janama, taU hI Jaolaogaa hma saba ko gama

jaba jaulmaaoM ka hao saamanaa, taba taU hI hmao qaamanaa
vaao baura[- kro, hma Balaa[- Baro, nahIM badlao kI hao kamanaa
baZ ]zo pyaar ka hr kdma, AaOr imaTo baOr ka yao Barma