gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Shailendra Lata Mangeshkar Shankar Jaikishan Basant Bahar (1956) 
gaIta SaOlaoMd` lataa maMgaoSakr SaMkr jayaikSana basaMta bahar 


maO ipayaa taorI, taU maanao yaa naa maanao 
duinayaa jaanao, taU jaanao yaa naa jaanao
kaho kao bajaae taU maIzI maIzI taanao

maurlaI kI laya nao idla maora iCnaa, taar jagaae idla ko taar jagaae
raga ibaKaoro jaba taoro idla nao, raga ]zae maOnao raga ]zae
imaTnao naa dUMgaI, yao pyaar ko taranao

pa`Ita kI DaorI, tauma saMga baaMQaI, tauma saMga baaMQaI saOyyaa tauma saMga baaMQaI
bauJanao naa dUMgaI, pa`Ita ka idpak, iktanaI BaI Aae saOyyaa duinayaa^M kI AaMQaI
maO nahIM badlaI, yao badlao jamaanao