gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Saahir Ludhiyanvi Lata Mangeshkar - Suresh Wadkar Hridayanath Mangeshkar Dhanwaan (1980) 
gaIta saaihr lauiQayaanavaI lataa _ sauroSa vaaDkr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr Qanavaana 


yao AaMKao doKa kr hma saarI duinayaa^M BaUla jaatao hOM
[nho paanao kI QaUna maoM hr tamannaa BaUla jaatao hO
tauma ApanaI mahkI mahkI jaulf ko paocaaoM kao kma kr dao
mausaaifr [na maoM iGarkr Apanaa rstaa BaUla jaatao hO

yao baaho jaba hmao ApanaI, panaahaoM maoM baulaataI hO
hmao ApanaI ksama, hma hr sahara BaUla jaatao hO
taumharo nama-_Aao_naajaUk haoMz ijasa dma mauskuratao hO
baharo JaoMpataI hO, fUla iKalanaa BaUla jaatao hO

bahaota kuC tauma sao khnao kI, tamannaa idla maoM rKatao hO
magar jaba saamanao Aatao hO, khnaa BaUla jaatao ho
maaohbbata maoM jaubaaM caUpa hao taao, AaMKao baata krtaI hO
vaao kh dotaI hOM saba baatao, jaao khnaa BaUla jaatao hO