gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Rajendra Krishna Lata Mangeshkar Madan mohan Adalat (1958) 
gaIta rajaoMd` kRXNa lataa maMgaoSakr madna maaohna Adalata 


jaanaa qaa hma sao dUr, bahanao banaa ilae
Aba tauma nao iktanaI dUr, izkanao banaa ilae

r}Kasata ko va@ta tauma nao jaao AaMsaU hmao ide
]na AasaUAaoM sao hma nao fsaanao banaa ilae

idla kao imalao jaao daga%, ijagar kao imalao jaao dd-
]na daOlataaoM sao hma nao, Kajaanao banaa ilae