gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Lata Mangeshkar Laxmikant Pyarelal Asha (1980) 
gaIta AanaMd baxaI lataa maMgaoSakr laxmaIkaMta pyaarolaala AaSaa 


iSaSaa hao yaa idla hao, AaiKar TUT jaataa hO
laba tak Aatao Aatao, haqaaoM sao saagar CUT jaataa hO

kafI basa Armaana nahI, kuC imalanaa Aasaana nahI
duinayaa kI majabaUrI hO, ifr takdIr jar}rI hO
yao jaao duSmana hOM eosao, daonaao rajaI hao kOsao
ek kao manaa]} taao, dUjaa r}z jaataa hO

baOzo qao iknaaro pao, maaOjaoM ko [Saaro pao
hma Kaolao taufanaaoM sao, [sa idla ko ArmaanaaoM sao
hma kao yao maalaUma na qaa, kao[- saaqa nahIM dotaa
maaJaI CaoD jaataa hO, saahIla CUT jaataa hO

duinayaa ek tamaaSaa hO, AaSaa AaOr inaraSaa hO
qaaoDo fUla hO, kaMTo hO, jaao takdIr nao baaTo hO
Apanaa Apanaa ihssaa hO, Apanaa Apanaa ikssaa hO
kao[- laUT jaataa hO, kao[- laUT jaataa hO