gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Shakil Badauni Lata Mangeshkar Naushad Amar (1954) 
gaIta SakIla badayaunaI lataa maMgaoSakr naaOSaad Amar 


jaanaovaalao sao maulaakata naa haonao paayaI
idla kI idla hI maoM rhI baata naa haonao paayaI

caaMdnaI iKala naa sakI, caaMd nao mauh maaoD ilayaa
ijasaka Armaana qaa vaao rata naa haonao paayaI

idla maoM taufana ]zo, idla kI jaubaaMna Kaula naa sakI
badilayaaM Ca gayaI, barsaata naa haonao paayaI